宬誼宬

Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text

宬誼宬

CIS設計

無水清潔 守護一家~

宬誼宬考量資源有限 髒汙無限
透過多年經驗研發 減少水資源的使用

品牌LOGO以快速清潔後的晶亮感為發想
希望給予消費者一個乾淨如藍天白雲般的無瑕空間

凡走過 不留痕跡~

Date
January 1, 2019

TAG
CIS設計,品牌形象設計,品牌識別系統,LOGO設計

GO TOP↑